Vedtægter

§ 1.   Foreningens navn er Albertslund Kunstforening.
Foreningens formål er
a) at fremme interessen for kunst blandt sine medlemmer ved at arrangere udstillinger,
udstillingsbesøg, foredrag mv.
b) at skabe et aktivt udstillingsmiljø i Albertslund
c) efter bestyrelsens beslutning at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne.


Foreningens hjemsted er: Albertslund Kommune.

§ 2.  Som medlem kan optages enkeltpersoner, firmaer og institutioner. Ingen kan tegne mere end et medlemskab. Firmaer. og institutioner betaler 4 gange så meget som enkeltmedlemmer. Tilbagebetaling af indbetalt kontingent kan ikke finde sted.

§ 3.   Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i januar/februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages skriftligt varsel. I forbindelse med generalforsamlingen foretages bortlodning af de i årets løb indkøbte kunstværker.
Stemmeret, valgbarhed samt ret til deltagelse i lodtrækning er betinget af, at kontingentet er betalt inden udgangen af foregående kalenderår. Fuldmagt skal afleveres til bestyrelsen og registreres af kassereren ved generalforsamlingens begyndelse.
 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det nye regnskabsår
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
11. Bortlodning af indkøbte kunstgenstande
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
På generalforsamlingen træffes beslutning ved stemmeflerhed. Hvis der ved afstemninger opnås stemmelighed, foretages der fornyet afstemning, og såfremt der atter opnås stemmelighed, er forslaget forkastet.
Hvis der stilles forslag herom, skal afstemningen foregå skriftligt.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden 8 dage med sædvanligt varsel til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen. Det godkendes af bestyrelsen.

§ 5.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel, når mindst 1/5 af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.
  § 6.
Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter valget. Ud over bestyrelsen vælges 2 - 4 suppleanter.

Genvalg kan finde sted.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved beslutninger skal flertallet udgøres af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Der udarbejdes referat af de afholdte møder.
§ 7.  Kassereren forvalter foreningens indtægter og udgifter. Kassereren fører regnskab og medlemsfortegnelse. 
Foreningens midler skal være anbragt i pengeinstitut. Kontant kassebeholdning må ikke overstige kr. 1.000,-.
§ 8.    Regnskabsåret er kalenderåret.
Bestyrelsen foranstalter det reviderede regnskab mangfoldiggjort og omdelt til medlemmerne på den årlige generalforsamling.
§ 9. De indkøbte kunstgenstande skal udstilles før generalforsamlingens afholdelse. Før bortlodning  finder sted, foretager bestyrelsen klassifikation af kunstværkerne i A- og B-gevinster. Kun medlemmer, der er til stede eller har afgivet fuldmagt kan deltage i lodtrækningen. "Lykkens Gudinde" udpeges af de tilstedeværende på generalforsamlingen. De medlemmer, der udtrækkes, har ret til at vælge mellem de indkøbte kunstgenstande i den rækkefølge, de er udtrukket, dog har pågældende ret til at sige "Nej tak" til en A-gevinst og i stedet vælge en gevinst uden at miste deres lodder til det følgende års bortlodning.
Et medlem, der ved bortlodning ikke har opnået A-gevinst, deltager i næste års lodtrækning med mindst 2 lodder. Dersom A-gevinst heller ikke opnås denne gang, deltager medlemmet det følgende år med 3 lodder, hvilket er maksimum for enkeltpersoner.
Et firma- eller institutionsmedlemskab udløser 4 lodder pr. år, dvs. max 12 lodder.
Et medlem med flere lodder kan kun opnå en gevinst i samme lodtrækning. Enkeltmedlemmer, der opnår og vælger en A-gevinst, begynder det følgende år på ny med et lod, firmaer/institutioner med fire lodder.
§ 10. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling, for hvilken der gælder samme regler med hensyn til beslutningsdygtighed, som gælder for vedtagelsen af vedtægtsændringer. Foreningens aktiver skal i så fald skænkes til Albertslund kommune.

 

Vedtaget ved generalforsamling den 7. februar 2010.

Til Albertslund Kunstforening